Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Jaarverslagen

Het Grotius College stelt ieder jaar een jaarverslag op. Met dit verslag legt het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft, Grotius College, verantwoording af over het gevoerde beleid van het jaar ervoor aan de gemeenteraad van Delft, het ministerie van OCW, de medezeggenschapsraad en de relaties van de scholengemeenschap. Het verzorgen van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is immers een taak die met gemeenschapsgeld wordt uitgevoerd en dus onderwerp behoort te zijn van een deugdelijke verticale en horizontale verantwoording. In het verslag worden het gevoerde bestuursbeleid en het financiële beleid gecombineerd.

U kunt het jaarverslag 2016 opvragen bij de school (bestuurs- en directiesecretariaat, mevrouw R. Boekhoudt: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl), of downloaden