Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Tweetalig atheneum/tweetalig gymnasium

 

 

 

Sinds schooljaar 2004-2005 biedt het Grotius College tweetalig vwo aan. Een unieke opleiding in Delft en een extra uitdaging voor leerlingen met een vwo- of gymnasiumadvies.

1. Wat is tweetalig onderwijs?
2. Waarom tweetalig onderwijs?
3. Hoe wordt het tweetalig onderwijs op het Grotius College vormgegeven?
4. Wanneer kun je tot het tweetalig onderwijs worden toegelaten?
5. Hoe wordt het docententeam opgeleid?
6. Welke vakken worden in het Engels gegeven in de onderbouw?
7. Welke kosten zijn er aan deelname aan het tweetalig onderwijs verbonden?
8. Meer informatie en aanmelden

 

 

Recente artikelen en voorlichtingsmateriaal


(Nog meer informatie over het tweetalig onderwijs kun je vinden op: http://www.ikkiestto.nl)


1. Wat is tweetalig onderwijs?
Tweetalig vwo (tto) is een opleiding waarbij je naast het reguliere atheneum- of gymnasiumdiploma een internationaal erkend diploma Engels behaalt. In de onderbouw krijg je tenminste de helft van de lessen in het Engels van speciaal daarvoor opgeleide docenten. In de bovenbouw werk je met het vak Engels toe naar een internationaal examen en met de andere vakken naar het reguliere Nederlandse examen. Gedurende de opleiding vinden er allerlei buitenlesactiviteiten plaats met Engels als voertaal en/of met een internationaal karakter.

Engels is de taal die gebruikt wordt op steeds meer hogescholen en universiteiten in Nederland. Het is ook de taal die in organisaties van de Europese Unie gebruikt wordt. Het is bovendien de taal van veel internationale studieboeken, van het internationale zakenverkeer en van vele Nederlandse bedrijven en instellingen. Met het tto voeg je aan je gymnasium- of atheneumdiploma een internationale dimensie toe. Voor wie het Engels goed beheerst zijn er talloze kansen voor een internationale studie en carrière.

De leerstof van het tto is gelijkwaardig aan die van het vwo. Het verschil is dat ongeveer 65% van de leerstof in het Engels wordt aangeboden. Wij gaan er vanuit dat onze leerlingen in het begin van de brugklas nog nauwelijks kennis van het Engels hebben, maar dat ze die taal wel heel graag willen leren.

 

2. Waarom tweetalig onderwijs?
Engels is over de hele wereld één van de belangrijkste communicatietalen. Bedrijven, universiteiten, hogescholen en de culturele sector vragen om een uitstekende beheersing van het Engels. In Nederland worden op hogere opleidingen colleges e.d. in toenemende mate in het Engels gegeven. Tweetalig vwo biedt je de mogelijkheid hiervoor een goede basis te leggen. Aan het eind van deze opleiding heb je het niveau van "near native speaker" bereikt. Dat houdt in dat je bijna net zo goed Engels spreekt als mensen voor wie deze taal de moedertaal is.

Voor het Grotius College geldt bovendien dat tweetalig onderwijs zeer goed aansluit bij de internationaliseringsdoelstelling die de school de laatste jaren steeds verder uitgewerkt heeft.
En in een stad als Delft -met een grote universiteit en vele internationale bedrijven en instituten- past een school die tweetalig onderwijs aanbiedt.
Het invoeren van tweetalig onderwijs doet ook recht aan de verschillen tussen leerlingen. Het biedt een extra uitdaging voor leerlingen die geen Latijn en/of Grieks willen volgen maar voor wie een gewone havo/atheneum brugklas eigenlijk te eenvoudig is. Maar tegelijkertijd kan de tweetalige opleiding eenvoudig worden gecombineerd met de reguliere gymnasiumopleiding.

 

3. Hoe wordt het tweetalig onderwijs op het Grotius College vormgegeven?
Bij het ontwikkelen van het model voor tweetalig onderwijs moet elke school zich houden aan de Nederlandse wetgeving. Het is niet toegestaan het vwo-examen in het Engels af te nemen. De tto-leerlingen nemen net als de reguliere vwo-leerlingen deel aan het "Centraal Schriftelijk Eindexamen" van het Cito en daarnaast nemen zij deel aan een internationaal erkend examen, het English A: Language and Literature, dat toegang verschaft tot alle universiteiten in de hele wereld. Dit is hetzelfde examen dat ook door native speakers wordt afgelegd. De resultaten zijn uitstekend.

Tweetalig onderwijs is een speciale vorm van vwo bestemd voor goede, zeer gemotiveerde vwo-leerlingen. Van hen wordt verwacht, dat ze in staat en bereid zijn een programma te volgen dat uitstijgt boven het reguliere vwo programma. Met het aanbieden van tweetalig onderwijs volgens dit model streeft het Grotius College ernaar de leerlingen op te leiden tot een "near native" beheersingsniveau van de Engelse taal.

De leerstof die op het tweetalig vwo wordt aangeboden voldoet aan de vwo-normen. Extra aandacht gaat met name uit naar de verwerving van Engels als tweede taal. We gaan er vanuit dat onze leerlingen in de brugklas nog nauwelijks Engels spreken, maar het wel graag op hoog niveau willen leren spreken. Wij werken op het Grotius College met de methode van onderdompeling (immersion) en CLIL (Content and language, integrated learning). Dat betekent dat de leerlingen bij alle tto-vakken niet alleen het vak leren, maar ook alle daarbij behorende termen en dus veel sneller hun woordenschat uitbouwen dan bij andere opleidingen. 

 

Een leerling die zich aangemeld heeft voor een tto brugklas komt in een aparte klas met leerlingen die allemaal tweetalig vwo doen. Er wordt 5 uur Engels per week gegeven. Daarnaast worden (in de brugklas) de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, techniek, biologie, gymnastiek, global orientation en tekenen in het Engels gegeven. Als er voor gymnasium is gekozen wordt er ook Latijn gevolgd, eventueel samen met de andere gymnasiumleerlingen. In het begin is er natuurlijk de tijd om de taal te leren en hieraan te wennen. Wanneer dat nodig is legt de docent ook in het Nederlands uit. Uit onze ervaringen blijkt dat leerlingen het Engels op deze wijze zeer snel machtig, zijn en in de loop van het eerste jaar probleemloos met Engelstalige leerstof kunnen werken. Ook in de tweede en derde klas wordt tenminste 50% van de vakken in het Engels gegeven. Vanzelfsprekend zijn dat voor het grootste deel vakken die ook al in de brugklas in het Engels werden aangeboden. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de brugklas de lessentabel. De leerlingen blijven jarenlang bij elkaar in de klas en krijgen de meeste lessen van een klein en speciaal geschoold docententeam, dat de Engelstalige lessen op gewaarborgd niveau kan verzorgen.

 

De lessen zijn gericht op het behalen van internationaal erkende diploma's. In de vierde klas start de tweede fase tto waar 25% van het totale programma in de bovenbouw in het Engels gevolgd dient te worden. Vanwege het invoeren van profielen in de bovenbouw moeten de tot dan toe in het Engels gedoceerde vakken worden beperkt tot die vakken die in het gemeenschappelijk deel kunnen worden aangeboden. Het aanbieden van die vakken in het Engels levert immers voor de tto-leerlingen geen beperkingen op bij de keuze voor de verschillende profielen.

4. Wanneer kun je tot het tweetalig onderwijs worden toegelaten?
Om tot de tto-afdeling van het Grotius College te kunnen worden toegelaten worden er geen speciale eisen gesteld aan de beheersing van de Engelse taal. Het volgen van de lessen in het Engels is - zeker in het begin - moeilijker dan in het Nederlands. Daarom moet een leerling die het tto wil volgen, bereid zijn zich daarvoor extra in te spannen. Naast een goede motivatie en een flink doorzettingsvermogen, moet de tto-leerling ook beschikken over een goed ontwikkeld taalgevoel en goede vwo-capaciteiten. De tto klassen zijn doorgaans iets kleiner dan de overige klassen. Want voor een goede spreekvaardigheid is het, zeker in het eerste jaar, van belang dat elke leerling aan zijn trekken komt. Daarnaast nemen de tto -leerlingen natuurlijk deel aan het programma zoals dat voor alle brugklasleerlingen geldt.

 

Samengevat zijn de toelatingseisen:

  • Een positief advies van de basisschool (vwo);
  • Het onderwijskundig rapport.
  • Een intake die bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en een opstel.

Aan de hand van de uitslag van de toets en de informatie van de basisschool wordt bepaald of de leerling kan worden toegelaten tot het tto.

 

5. Hoe wordt het docententeam opgeleid?
De docenten die lesgeven in het tto, hebben daar zelf voor gekozen. Het zijn voornamelijk Nederlandse docenten. Wel spreken zij vloeiend Engels. Zij hebben in voorbereiding op de start van het tto, een intensieve taaltraining gevolgd. Voor goed tweetalig onderwijs zijn geschoolde en enthousiaste docenten noodzakelijk. Alle docenten zijn of komen in het bezit van het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) en hebben door cursussen in Engeland hun spreekvaardigheid intensief geoefend.

 

6. Welke vakken worden in het Engels gegeven in de onderbouw?
English (Engels); History (Geschiedenis); Geography (Aardrijkskunde); Mathematics (Wiskunde); Technical studies (Techniek); Physics (Natuurkunde); Chemistry (Scheikunde); Biology (Biologie); Physical Education (Gymnastiek); Arts (Tekenen); Global Orientation.

  

7. Welke kosten zijn er aan deelname aan het tweetalig onderwijs verbonden?
Aan het tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. De extra ouderbijdrage zal rond € 450,- per schooljaar liggen. Deze extra bijdrage is nodig voor het ontwikkelen van materiaal, de buitenschoolse activiteiten en de examens. Het is wel zo dat in de andere (niet- tto) afdelingen in de loop van een schooljaar extra bijdragen gevraagd worden aan de ouders voor extra activiteiten die in het tto programma al inbegrepen zijn.
Deze extra bijdrage kan en mag echter nooit een belemmering voor deelname zijn.

 

8. Meer informatie en aanmelden
De aanmeldingsprocedure verloopt anders dan bij de overige stromen. De leerlingen die zich aangemeld hebben worden uitgenodigd voor een aantal toetsen: een begrijpend lezen toets, een interessetoets en het schrijven van een opstel. Na de toetsen volgt een intakegesprek. De toelatingstoetsenzijn in verband met de sluitingsdatum vervroegd naar woensdag 4 maart a.s. De sluitingsdatum van de inschrijving voor tto is 15 maart 2015.


Meer informatie: tto@grotiuscollege.nl.

 

Kijk ook op de pagina "veelgestelde vragen"!

 

 

Klik hier voor een artikel in Delft op Zondag van een leerling van het Grotius College!

 

 

 

- The future is yours ! -