Bestuur

Kinderen in kring

Jaarverslag

Het Grotius College stelt ieder jaar een jaarverslag op. Met dit verslag legt het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft, Grotius College, verantwoording af over het gevoerde beleid van het jaar ervoor aan de gemeenteraad van Delft, het ministerie van OCW, de medezeggenschapsraad en de relaties van de scholengemeenschap. U kunt het jaarverslag opvragen bij de school (bestuurs- en directiesecretariaat, mevrouw R. Boekhoudt: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl) of download hier de verkorte versie.

Het Grotius College wordt geleid door een Centraal Management Team (CMT) en is als volgt samengesteld:

Rector
De heer W.A. van den Bosch MBA

Locatiedirecteur Juniusstraat 8 (kopklas, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo en vrijeschoolafdeling)
Mevrouw Drs. J. ter Punt
Managementassistente: mevrouw K. van den Brink (telefoon: 015-8.000.013, e-mail: k.vandenbrink@grotiuscollege.nl)

Locatiedirecteur Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland, vmbo beroepsgericht)
De heer H. de Vries

Locatiedirecteur Aart van der Leeuwlaan 12 (praktijkonderwijs)
De heer P. van der Mark

Coördinatoren Maria Duystlaan 4 en Krakeelpolderweg 1 (dependance) (Internationale Schakelklassen)
De heer R. Wijsman en mevrouw N. Otter

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Drs. A. Beune, voorzitter
Mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn (lid dagelijks bestuur)
De heer Drs. D.D. Voermans

Bevoegd gezag

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap. Bestuursnummer: 42532 Brinnummer: 20AB

Contact

Het CMT, bestuur en bevoegd gezag zijn bereikbaar via de directiesecretaresse: Mevrouw R.E. Boekhoudt, telefoon:
015 - 8 000 012 of via e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.