Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Financiën

 

Schoolkostensysteem

Ieder jaar ontvangt u van de school een factuur met betrekking tot de (vrijwillige) ouderbijdragen. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Grotius College besloten de betaling van de ouderbijdrage, kennismakingsdagen, reizen en overige kosten digitaal aan te bieden. 

Voor half oktober 2017 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met de link naar ons schoolkosten systeem. 

Het digitale systeem biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om dit via internet te doen. Dit gaat als volgt: u maakt (in een paar stappen) een keuze of u direct het gehele bedrag betaalt via iDeal, of dat u in termijnen betaalt. Indien u kiest voor betaling in termijnen krijgt u voor iedere deelbetaling een iDeal-link toegezonden via de e-mail. De betaaloptie zelf overmaken (door middel van een overschrijving) is ook toegevoegd.

 

 

Delftpas

Is uw inkomen niet zo hoog, bent u woonachtig in Delft en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om de schoolkosten te betalen. Deze tegemoetkoming loopt via de Delftpas.

De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas.

Mocht uw kind in het bezit zijn van een gratis Delftpas dan verzoeken wij u hiervan een kopie (voor- en achterkant) met naam en klas in te leveren bij de administratie.

Na ontvangst van de pas zullen wij de schoolkosten verminderen met € 120,00.

Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten? Kijk dan op www.delftpas.nl.

 

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet de financiële middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in de gemeente Delft wél mogelijk.

 

Wat betalen de fondsen?
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.

 

Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.
Op onze school is mevrouw Suiker intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen. Haar -email adres is: r.suiker@grotiuscollege.nl.

Op de website van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan alle spelregels. 

 
 

Algemene ouder- en leerlingenbijdrage

Het Grotius College onderschrijft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs uit 2009, van de VO-raad. De code vraagt van scholen een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren: namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders. U kunt deze code hier downloaden.
 

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 95,-. Deze is op te splitsen in een leermiddelenbijdrage en een algemene bijdrage. 

De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 23,00 per leerling. Van deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:

 

- sportactiviteiten

- culturele activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek)

- klassenactiviteiten

- ouderraad (€ 3,00).

 

De leermiddelenbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 72,00 per leerling.

Deze ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor:

- het up-to-date houden van de mediatheek

- extra leer- en hulpmiddelen

- reproductiekosten, het onderhoud van de website

- gratis wifi voor de leerlingen

- gebruikt van diverse schoolbrede software via de schoolaccount van de leerlingen.

 

Het IBAN nummer van de school is: NL87 RABO 0358 2389 86, ten name van het Grotius College te Delft.

 

 

Schoolbenodigdheden

In het informatieboekje staat nauwkeurig aangegeven welke schoolbenodigdheden de leerlingen bij aanvang van de cursus moeten aanschaffen. Een gedeelte daarvan kunt u zelf aanschaffen, maar er zijn ook schoolbenodigdheden die bij aanvang of gedurende de cursus via de vakdocent worden uitgegeven.

Culturele activiteiten
Hoewel de school probeert culturele voorstellingen scherp in te kopen, is het in een aantal situaties onvermijdelijk dat wij een eigen bijdrage aan de ouders/leerlingen vragen. Omdat de school culturele vorming als een van haar belangrijke opdrachten ziet is deelname verplicht. Slechts in bijzondere gevallen kan schriftelijk ontheffing worden verleend door de locatiedirecteur.

Boeken
De boeken voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn gratis. De portokosten zijn voor rekening van de school. Van Dijk Boeken rekent een vrijwillige borg van € 75,-. Deze borg wordt in rekening gebracht aan het begin van de schoolcarrière van een leerling en wordt door Van Dijk aan het eind van deze schoolperiode aan ouders teruggestort, mits alle boeken in een goede staat zijn.

Lockers/kluisjes
Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een locker. De borg van deze kluisjes is € 10,-. Een kluisje kan men lenen bij de conciërges. Als een leerling de sleutel verliest, kan men een vervangende sleutel krijgen tegen kostprijs. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goed gebruik van hun locker. Aan het eind van het schooljaar halen de leerlingen hun kluis leeg, leveren de sleutel bij de conciërges in en de leerling krijgt de borg terug.

Verzekeringen
Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en verlies/diefstal van eigendommen. Ook tijdens (maatschappelijke) stages zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen.

Overigens geldt in het geval dat ouders/verzorgers om wat voor reden dan ook niet in staat zijn hun financiële verplichtingen na te komen, de leerling niet uitgesloten wordt van het onderwijs. Dit is wettelijk zo geregeld.