Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Financiën

 

Het Grotius College onderschrijft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs van de VO-raad uit 2009.  De code vraagt van scholen een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren: namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders. U kunt deze code hier downloaden.Schoolbenodigdheden
In het informatieboekje staat nauwkeurig aangegeven welke schoolbenodigdheden de leerlingen bij aanvang van de cursus moeten aanschaffen. Een gedeelte daarvan kunt u zelf aanschaffen, maar er zijn ook schoolbenodigdheden die bij aanvang of gedurende de cursus via de vakdocent worden uitgegeven.

Culturele activiteiten
Hoewel de school probeert culturele voorstellingen scherp in te kopen, is het in een aantal situaties onvermijdelijk dat wij een eigen bijdrage aan de ouders/leerlingen vragen. Omdat de school culturele vorming als een van haar belangrijke opdrachten ziet is deelname verplicht. Slechts in bijzondere gevallen kan schriftelijk ontheffing worden verleend door de locatiedirecteur.

Boeken
De boeken voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn gratis. De portokosten zijn voor rekening van de school. Van Dijk Boeken rekent een vrijwillige borg van € 75,-. Deze borg wordt in rekening gebracht aan het begin van de schoolcarrière van een leerling en wordt door Van Dijk aan het eind van deze schoolperiode aan ouders teruggestort, mits alle boeken in een goede staat zijn.

Lockers/kluisjes
Alle leerlingen op kunnen gebruik maken van een locker. De borg van deze kluisjes  is € 10,-. Een kluisje kan men lenen bij de conciërges. Als een leerling de sleutel verliest, kan men een vervangende sleutel krijgen tegen kostprijs. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goed gebruik van hun locker. Aan het eind van het schooljaar halen de leerlingen hun kluis leeg, leveren de sleutel bij de conciërges in en de leerling krijgt de borg terug.

Leermiddelenbijdrage
De school int een leermiddelenbijdrage van € 72,- bestemd ter dekking van de kosten voor kopiëren voor algemeen gebruik, proefwerkpapier, kosten voor studie- en keuzebegeleiding en verbruiksgoederen voor de praktische vakken.

Algemene ouderbijdrage
De school int een vrijwillige algemene ouderbijdrage van € 23,-, waarin zijn opgenomen de kosten voor de leerling-vereniging inclusief schoolpas, de bijdrage aan de ouderraad, culturele en sportactiviteiten en afdelingsactiviteiten. De uitsplitsing van de bedragen staat in het informatieboekje.

Verzekeringen
Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en verlies/diefstal van eigendommen. Ook tijdens (maatschappelijke) stages zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen.

Overigens geldt in het geval dat ouders/verzorgers om wat voor reden dan ook niet in staat zijn hun financiële verplichtingen na te komen, de leerling niet uitgesloten wordt van het onderwijs. Dit is wettelijk zo geregeld.

 

Tegemoetkoming schoolkosten 2016-2017

Is uw inkomen niet zo hoog, woont u in Delft en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De tegemoetkoming loopt vanaf dit jaar via de Delftpas.

 

De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas.

 

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen.

 

Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten kijk op www.delftpas.nl.
Informeer op de school hoe de betaling van de ouderbijdrage met een Delftpas op school werkt.

 

 

SCHOOLKOSTEN