Meld je aan

Leerlingen in de klas

Speciale criteria voor tweetalig vwo en Waldorfafdeling
Voor een plaats in onze Waldorfafdeling (vrijeschoolonderwijs) gelden geen speciale criteria. Uitgangspunt is dat we van leerlingen en ouders verwachten dat zij bewust voor de pedagogisch/didactische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs kiezen. Wij vragen van leerlingen een open houding tot kunstzinnige leerstofverwerking en zich willen/kunnen voegen binnen het intensieve groepsproces van een vaste jaargroep voor langere tijd. Een leerling moet in zekere mate beschikken over vaardigheden die in het vrijeschoolonderwijs van belang zijn zoals: motivatie, creativiteit, zelfstandigheid, communicatieve- en sociale vaardigheden.

Voor een plaats in ons tweetalig vwo moet voldaan worden aan speciale criteria. Wij bieden plaats aan twee klassen van maximaal 28 leerlingen. Op het moment dat deze twee klassen vol zijn, hanteren we een wachtlijst en indien mogelijk formeren we dan een derde klas tweetalig vwo, e.e.a. op volgorde van binnenkomst. Naast de gebruikelijke procedure (advies basisschool) worden leerlingen uitgenodigd voor een individuele toelatingstest waarin voornamelijk de motivatie van de leerling onderzocht zal worden. De test bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en de leerling moet een opstel schrijven.

Aanmelden voor de Kopklas Delft
De Kopklas Delft is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.
Voor aanmelding bij de Kopklas Delft geldt ook een aparte procedure. Neem hierover contact op met de coördinator van de Kopklas, mevrouw A. Zegwaard via: a.zegwaard@grotiuscollege.nl of mevrouw F. Keizer via f.keizer@grotiuscollege.nl.

Aanmelden nieuwe leerlingen (LET OP: de inschrijfperiode voor brugklas 2020-2021 loopt van 1 tot en met 22 februari 2020!!!)

Welke leerlingen kunnen zich aanmelden?
Leerlingen met een advies mavo (vmbo tl) of hoger kunnen zich aanmelden op onze school.
Wij bieden aan: mavo, havo vwo, gymnasium, tweetalig vwo en wij hebben een Waldorfafdeling (vrijeschoolonderwijs) voor de afdelingen mavo, havo, vwo en gymnasium.

Aannameprocedure en plaatsingsbesluit
Indien ouders bij de aanmelding hebben aangegeven dat onze school de eerste school van voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van onderwijs en/of begeleiding niet bij de leerling past. Hierover beslist de toelatingscommissie. Voor de Waldorfafdeling en de afdeling tweetalig vwo gelden speciale criteria en een maximum aantal aanmeldingen.
Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in onze toelatingscommissie. Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht. Uiterlijk 3 april 2020 wordt bericht van plaatsing verstuurd naar ouders en onze toekomstige brugklassers. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van de basisschool.
Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langere tijd nodig heeft om een passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan uiterlijk 3 april 2020 bericht.

Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn start op 1 februari 2020 en loopt tot en met 22 februari 2020.
Aanmeldingen na 22 februari 2020 worden alleen in behandeling genomen indien er plaats is in de betreffende klas/lesgroep.

Formulieren voor aanmelding
Voor leerlingen die de overstap maken vanuit het basisonderwijs, dienen ouders gebruik te maken van het aanmeldformulier. Denk er aan om ook het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.
Voor leerlingen die op een andere school van middelbaar onderwijs zitten en naar onze school willen overstappen, dienen ouders gebruik te maken van het instroomformulier.

Aannameprocedure bij zorgplicht
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte, gaat onze school in gesprek met de ouders, de jongere, de verwijzende school en het samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de (basisschool)klas van uw kind. Dit in afstemming met ouders en verwijzende school. Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze eigen school, of er kan een plaatsingsoverleg plaatsvinden bij het samenwerkingsverband waar naast een gedragswetenschapper ook andere scholen worden uitgenodigd. Gezamenlijk met ouders worden dan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de mogelijkheden van de scholen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt een beslissing tot plaatsing genomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe school moet dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Contactpersoon bij het Grotius College is mevrouw Ingrid Blom, zorgcoördinator (e-mail: i.blom@grotiuscollege.nl

Benodigde documenten
Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende documenten van uw kind nodig:

1. Het aanmeldformulier
Dit formulier krijgt u het tijdens de open dag op zaterdag 18 januari 2020 of u kunt het via de e-mail (m.kelai@grotiuscollege.nl) of telefoon (015-8.000.002) aanvragen.
Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor klas 2 of hoger? Download dan het speciale instroomformulier voor klas 2 en hoger.
Het aanmeldformulier voor klas 2 en hoger voor instromen in schooljaar 2020-2021 (vanaf november 2019 te downloaden).

2. Het schooladviesformulier
Van de basisschool ontvangen de ouders/verzorgers een schooladviesformulier met daarop een unieke leerlingcode. Dit geldt voor alle basisscholen in Delft, Schipluiden, Den Hoorn, Rijswijk en Den Haag.
In Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw verstrekt de basisschool een geel formulier met het schooladvies.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid