Meld je aan

Leerling in de klas
  

Speciale criteria voor vsa en tweetalig vwo

Voor een plaats in ons tweetalig vwo moet voldaan worden aan speciale criteria die in deze pagina staan vermeld. Wij bieden plaats aan twee klassen van gemiddeld 28 leerlingen. Op moment dat deze twee klassen vol zijn, hanteren we een wachtlijst en indien mogelijk formeren we dan een derde klas tweetalig vwo (plaatsing op volgorde van binnenkomst). Naast de gebruikelijke procedure (advies basisschool) worden leerlingen uitgenodigd voor een individuele toelatingstest waarin voornamelijk de motivatie van de leerling onderzocht wordt. De test bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en de leerling moet een opstel schrijven.

Ook voor een plaats in onze vrijeschoolafdeling gelden speciale criteria. Wij bieden ook hier plaats aan twee klassen van gemiddeld 28 leerlingen. Op moment dat deze twee klassen vol zijn, hanteren we een wachtlijst en indien mogelijk formeren we dan een derde klas vsa (plaatsing op volgorde van binnenkomst). Echter, leerlingen afkomstig van vrije basisscholen en leerlingen die al een broer of zus op de vrijeschoolafdeling hebben, blijven buiten deze wachtlijst en worden direct geplaatst als zij zich voor de uiterste inschrijfdatum hebben aangemeld. 

Aanmelden voor kopklas

De Kopklas Delft is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.
Voor aanmelding bij de Kopklas Delft geldt ook een aparte procedure. Neem hierover contact op met de coördinator van de Kopklas, mevrouw F. Keizer via f.keizer@grotiuscollege.nl.

Afspraken tussen Delftse VO scholen

De Delftse scholen voor voortgezet onderwijs hebben afgesproken, dat ouders hun kind(eren) in eerste instantie bij één school kunnen aanmelden.

Wat leuk dat je je bij ons wilt inschrijven! Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Aanmelden nieuwe leerlingen


Vanaf november 2018 kun je het aanmeldformulier voor het schooljaar 2019-2020 hier downloaden.


Welke leerlingen kunnen zich aanmelden?

Leerlingen met een advies vmbo tl of hoger kunnen zich aanmelden op onze school.
Wij bieden aan: mavo, havo vwo, gymnasium, tweetalig vwo en wij hebben een vrijeschoolafdeling voor de afdelingen mavo, havo, vwo en gymnasium.

Speciale criteria
Voor een plaats in ons tweetalig vwo moet voldaan worden aan speciale criteria die verderop in deze pagina staan vermeld. Wij bieden plaats aan twee klassen van gemiddeld 28 leerlingen. Op moment dat deze twee klassen vol zijn, hanteren we een wachtlijst en indien mogelijk formeren we dan een derde klas tweetalig vwo, e.e.a. op volgorde van binnenkomst. LET OP: de uiterste aanmeldtermijn voor het tweetalig vwo is 23 februari 2018. De toelatingstoets vindt plaats op 8 maart 2018.
Ook voor een plaats in onze vrijeschoolafdeling gelden speciale criteria. Wij bieden plaats aan twee klassen van gemiddeld 28 leerlingen. Op moment dat deze twee klassen vol zijn, hanteren we een wachtlijst en indien mogelijk formeren we dan een derde klas vsa, e.e.a. op volgorde van binnenkomst.
Echter, leerlingen afkomstig van vrije basisscholen en leerlingen die al een broer of zus op de vrijeschoolafdeling hebben, blijven buiten deze wachtlijst en worden direct geplaatst indien zij zich voor de uiterste inschrijfdatum (www.grotiuscollege.nl/juniusstraat) hebben aangemeld bij de vrijeschoolafdeling. 

Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn start op 26 januari 2019 en sluit 20 maart 2019 voor alle (reguliere) leerlingen.

Tijdpad van aanmelding
Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden wanneer zij het officiële adviesformulier van de basisschool hebt ontvangen.
Op onze open dag (9 februari 2019) geven wij gelegenheid om uw zoon of dochter al aan te melden.
Voor leerlingen die de overstap maken vanuit het basisonderwijs, dienen ouders gebruik te maken van het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is vanaf november 2018 te downloaden. Denk er aan om ook het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.
Voor leerlingen die op een andere school van middelbaar onderwijs zitten en naar onze school willen overstappen, dienen ouders gebruik te maken van het instroomformulier.
Aanmeldingen op onze school worden vanaf 26 januari 2019 in behandeling genomen.

Aannameprocedure en plaatsingsbesluit
Indien ouders bij de aanmelding hebben aangegeven dat onze school de eerste school van voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van onderwijs en/of begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen is bezet. Hierover beslist de toelatingscommissie.
Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in onze toelatingscommissie.
Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht. Uiterlijk 4 april 2019 wordt bericht van plaatsing verstuurd naar ouders en onze toekomstige brugklassers. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van de basisschool.
Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan in de week van 4 april 2019 bericht.
Voor leerlingen die na 20 maart 2019 worden aangemeld, kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Aannameprocedure bij zorgplicht
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte, gaat onze school in gesprek met de ouders, de jongere, de verwijzende school en het samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de (basisschool)klas van uw kind. Dit is afstemming met ouders en verwijzende school.
Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband.
Wanneer een andere reguliere of speciale school binnen of buiten het samenwerkingsverband een beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en jongere en schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe school moet dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Benodigde documenten
Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende documenten van uw kind nodig:

1. Het aanmeldformulier
Dit formulier is verkrijgbaar via de school: u krijgt het tijdens de open dag of u kunt het via de e-mail (m.kelai@grotiuscollege.nl) of telefoon (015-8.000.002) aanvragen. U kunt het natuurlijk ook hier downloaden (vanaf november 2018). Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor klas 2 of hoger? Download dan het speciale aanmeldformulier voor klas 2 en hoger. 
2. Het schooladviesformulier
Van de basisschool ontvangen de ouders/verzorgers een schooladviesformulier met daarop een unieke leerlingcode. Dit geldt voor alle basisscholen in Delft, Schipluiden, Den Hoorn, Rijswijk en Den Haag.
In Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw verstrekt de basisschool een geel formulier met het schooladvies.
3. Een kopie van het identiteitsbewijs

Toelatingscriteria
Het basisschooladvies is het belangrijkste toelatingscriterium. Het advies van de basisschool is leidend.
Speciale procedure tweetalig vwo (tto): de aanmeldingsprocedure verloopt iets anders dan bij de overige stromen. Naast de gebruikelijke procedure (advies basisschool) worden leerlingen uitgenodigd voor een individuele toelatingstest waarin voornamelijk de motivatie van de leerling onderzocht zal worden. De test bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en de leerling moet een opstel schrijven.


Aanmelden voor de Kopklas Delft
De Kopklas Delft is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.

Voor aanmelding bij de Kopklas Delft geldt ook een aparte procedure. Neem hierover contact op met de coördinator van de Kopklas: mevrouw F. Keizer: f.keizer@grotiuscollege.nl.