Leerlingbegeleiding

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding

Leerlingbegeleiding

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding. Op onze school hebben we dit georganiseerd via een mentoraat, zorgteam en zorgcoördinator, maar we werken daarnaast ook samen met de Jeugdgezondheidszorg en het Team Jeugd van de gemeente Delft.

Mentoraat

De mentor neemt de rol over van de juf of meester van de basisschool en onderhoudt het contact met thuis. Behalve dat de mentor studielessen verzorgt, streven we ernaar om hem of haar zoveel mogelijk lessen te laten verzorgen aan de klas. Voor een stabiele begeleiding van de leerlingen begeleidt de mentor 2 jaar dezelfde klas.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Lyceo
Grotius College werkt samen met Instituut Lyceo. Zij bieden huiswerkbegeleiding, huiswerkklas en bijles aan op onze school. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. Lyceo ondersteunt uw zoon of dochter vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning. 
De vestigingscoördinator van Lyceo is Saida Bouazati. Lees meer 

TopTutors
Daarnaast kun je ook bijlessen aanvragen via het bureau TopTutors. TopTutors is een landelijke organisatie, die samenwerkt met Socrates Honour Society, een nationaal netwerk van topstudenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ze de meest geschikte studenten kan bereiken om bijles, thuis of bijvoorbeeld op school, te geven. Zo kunnen ook de scholieren van het Grotius College profiteren van dit initiatief!

Elke lokale afdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Dit is degene waar men terecht kan met algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke aanpak van het probleem. Op het Grotius College ben ik, Sierk Bosma, de Managing Tutor. Ik studeer tegenwoordig fiscaal recht in Leiden en heb vorig jaar mijn VWO-diploma behaald.
Dus is men op zoek naar betaalbare bijles van een student die zelf ook op het Grotius College heeft gezeten, via www.toptutors.nl en het online inschrijfformulier, onder het kopje “ik wil bijles” kan men zich aanmelden.

Voor meer informatie kun je me altijd een mailtje sturen, sierkbosma@toptutors.nl.

 

Lenteschool

De Lenteschool is een project van de VO-raad en CNV Onderwijs met het doel zittenblijven terug te dringen. Leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnormen, worden in de meivakantie dusdanig bijgespijkerd dat ze toch door kunnen naar het volgende leerjaar. De Lenteschool is voor een leerling dus een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. De Lenteschool wordt verzorgd door externe docenten.

Intern zorgteam

Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Het zorgteam stelt, in samenwerking met de mentor, een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle vier de leerjaren die om de zes weken bijeenkomen.   

Extern zorgteam

Het intern zorgteam richt zich voor een groot deel op de problematiek van zorgleerlingen binnen de school, het extern zorgteam houdt zich bezig met zorgleerlingen waar de problematiek complexer ligt. Bij de samenstelling van dat team is daar rekening mee gehouden door externe deskundigen te betrekken.

Zorgcoördinator

Voor de kwaliteit van zorg speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat alle zorgdisciplines op elkaar worden afgestemd. De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op het Grotius College is dhr. R. Rietdijk.

Counselor

Op locatie Juniusstraat is mevrouw drs. M. Ruffles als counselor werkzaam. Een Counselor wordt ook wel “gespecialiseerd leerlingbegeleider” genoemd. Een counselor biedt hulp aan leerlingen met bijvoorbeeld vragen op het gebied van pesten, relaties, verliefdheden, maar ook leerproblemen, problemen thuis, faalangst of sombere gevoelens. Vaak hebben deze problemen ook gevolgen voor de resultaten op school. Counseling is door de pragmatische aanpak een effectieve vorm van hulpverlening. Problemen worden echt aangepakt. Daarnaast wordt er ook samen gekeken hoe de leerling in de toekomst kan voorkomen dat hij / zij weer in dezelfde situatie belandt.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In een schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van onze school beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel levert een beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke, als de procesmatige en structurele kenmerken van onze schoollocatie op het niveau van de basisondersteuning alsmede de extra ondersteuning die onze school kan leveren in samenwerking met expertise van het samenwerkingsverband en/of de ketenpartners. Onze school heeft dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld conform de wet Passend Onderwijs. 
U kunt hier ons SOP downloaden: