Onze school

Organisatie Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft

Het Grotius College is onderdeel van STOVOD, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft. Onder STOVOD vallen de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Grotius College

mavo, havo, vwo, tweetalig vwo, Waldorfonderwijs en kopklas
Juniusstraat 8 in Delft
Locatiedirectie mw. J.E. Rijnders en dhr. N.Ph. Hovius
www.grotiuscollege.nl

Scholencombinatie Delfland

vmbo beroepsgericht
Van Bleyswijckstraat 72 in Delft
Locatiedirecteur dhr. I. Jonkman
www.sc-delfland.nl

Praktijkonderwijs Grotius

praktijkonderwijs
Vulcanusweg 258 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.progrotius.nl

ISK Grotius

internationale schakelklassen
Clara van Sparwoudestraat 6 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.iskgrotius.nl

Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurders van STOVOD zijn dhr. P. Zevenbergen (a.i.) en dhr. J. van der Meulen (a.i.). Zij vormen samen met de locatiedirecteuren het centraal management team (CMT).
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. D. Gerts (voorzitter)
  • Mw. E. Koek (vice voorzitter)
  • Dhr. H. Kelderhuis
  • Mw. A. Jans RC
  • Mw. T. Loeffen
  • Dhr. K. Kalkman
  • Dhr. T. Martini 

Het College van Bestuur, het CMT en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat: 015-8000012 of info@grotiuscollege.nl. De Bestuursverslagen kunt u terugvinden op de website.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. De MR praat mee over alle locaties voor voortgezet onderwijs van het Grotius College. De MR vergadert maandelijks. Naast de MR-vergaderingen vinden er overleggen plaats met de locatieraden. Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd via onderstaande contactgegevens. 

 

INSTEMMINGSRECHT EN ADVIESRECHT
Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.
Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. 

 

WIE ZITTEN ER IN DE MR?
De MR van het Grotius College bestaat uit 20 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.
•    Personeelsgeleding:
L. (Loes) Vermeij, PMR J8  (voorzitter)
J. (Joke) van Buitenen, PMR Sc Delfland (secretaris)
M. (Marinka) Birkhoff, PMR J8
M. (Marvin) de Kempenaer, PMR J8
R. (Roland) Wubben, PMR J8
T. (Theo) de Kruijk, PMR Sc Delfland
M. (Martine) Vermeulen, PMR ISK
E. (Esther) van Laak, PMR Praktijkschool
1x vacature, PMR


•    Oudergeleding:
M. (Martina) Moerman, OMR J8

A. (Adriaan) Roest, OMR J8
3x vacature, OMR 


•    Leerlinggeleding:
F. (Felix) Witteman, LMR J8
R. (Renske) Zeppenfeldt, LMR J8

P. (Parsa) Rahimi, LMR J8

A. (Annabel) Koh, LMR j8
 


CONTACT
De MR is bereikbaar via e-mail: mr@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

 

MR REGLEMENTEN
Download het reglement MR of het Huishoudelijk reglement MR.

 

MR JAARVERSLAG 
Download het
jaarverslag 2020.

 

 

 

Jij doet ertoe!