Meld je aan

Je hebt van je juf of meester te horen gekregen dat je naar het praktijkonderwijs gaat. Wat leuk dat je voor onze praktijkschool kiest!

Als je bij ons langs bent geweest en je wilt hier graag op school komen, dan moet je je nog wel aanmelden bij ons. Daarvoor moeten je ouder(s) naar school bellen om een afspraak te maken. We hebben ook een aantal formulieren nodig. Als alles goed is, krijg je daarna bericht van de school dat je bij ons welkom bent! Vlak voor de zomervakantie mag je dan al een keer langskomen om alvast kennis te maken met je nieuwe klasgenoten. En je krijgt ook te horen wie je mentor wordt in het eerste jaar. Een mentor is een speciale juf of meester, aan wie je alles kunt vragen en die jou helpt met huiswerk, je agenda bijhouden en je uitleg geeft over de school.

Welke leerlingen kunnen zich aanmelden bij onze school?

Leerlingen zijn toelaatbaar op de praktijkschool wanneer zij vanuit de basisschool een passend schooladvies hebben gekregen. In de eerste klassen kunnen jaarlijks maximaal 32 leerlingen worden geplaatst.
Naast het reguliere praktijkonderwijs wordt er op onze locatie ook PrO/VMBO onderwijs in de onderbouw aangeboden. Ook is er de mogelijkheid voor leerlingen om een MBO-entree opleiding te volgen. Voor plaatsing op het PrO/VMBO gelden speciale criteria, welke hieronder staan beschreven. De PrO/VMBO klas biedt plaats aan 15 leerlingen per leerjaar, de Entree klas biedt eveneens plaats aan 15 leerlingen.

Speciale criteria

Voor plaatsing in de PrO-VMBO klas geldt een andere aanmeldprocedure. In overleg tussen de basisschool en het Samenwerkingsverband VO Delflanden wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor het PrO/VMBO. Deze leerlingen krijgen een screeningsadvies, waarna in overleg met de ouders, de basisschool, het PrO/VMBO en het Samenwerkingsverband VO Delflanden wordt besloten of de PrO/VMBO klas een passende onderwijsvorm is voor de leerling. Na een positief besluit kunnen ouders overgaan tot een aanmelding.
Voor vragen over het PrO/VMBO kunt u contact opnemen met de school of een informatief gesprek aanvragen.


Wilt u meer informatie over het PrO/VMBO of de Entree-opleiding? Neem dan telefonisch contact op met de school (015-8.000.001) of stuur een e-mail (info@grotiuscollege.nl).
 

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor de praktijkschool? Neem dan telefonisch contact op met de school (015-8.000.001) of stuur een e-mail (c.delecluse@grotiuscollege.nl. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarbij u meer informatie over de school krijgt en een aanmeldingsformulier kunt invullen. Vervolgens start de toelatingsprocedure, waarin wordt bekeken of de leerling toelaatbaar is en of de school in de onderwijsbehoeften van de leerling kan voorzien. Een leerling kan toegelaten worden wanneer er een praktijkschoolbeschikking door het Samenwerkingsverband VO Delflanden is afgegeven.
 

Tijdpad van aanmelding

U kunt uw zoon/dochter aanmelden wanneer u het officiële adviesformulier van de basisschool hebt ontvangen.
Voor leerlingen die de overstap maken vanuit het basisonderwijs, dienen ouders gebruik te maken van het aanmeldformulier. Tijdens een kennismakingsgesprek op de praktijkschool kunt u dit formulier invullen. Denk er aan om ook het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.

Voor leerlingen die op een andere school voor middelbaar onderwijs zitten en naar onze school willen overstappen, dienen ouders eveneens het aanmeldformulier in te vullen.

 

Aannameprocedure en plaatsingsbesluit

Indien ouders bij de aanmelding hebben aangegeven dat onze school de eerste school van voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van onderwijs en/of begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen is bezet. Hierover beslist de toelatingscommissie.
Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in onze toelatingscommissie.
Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht.
 

Aannameprocedure bij zorgplicht

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte, gaat onze school in gesprek met de ouders, de jongere, de verwijzende school en het samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de (basisschool)klas van uw kind. Dit gebeurt in afstemming met ouders en de verwijzende school.
Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband.
Wanneer een andere reguliere of speciale school binnen of buiten het samenwerkingsverband een beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en jongere en schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.

Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe school moet dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/praktijkschool plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid