Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs laat leerlingen anders leren

Stages, theorie- en praktijkvakken

Sommige kinderen hebben moeite met leren. Het vmbo is voor hen te hoog gegrepen. Praktijkonderwijs laat ze anders leren. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waarbij leerlingen via stages, theorie- en praktijkvakken een zodanige basis meekrijgen dat leerlingen na het behalen van hun Praktijkschool diploma passend werk kunnen vinden of een vervolgopleiding kunnen volgen. Een combinatie van werken en leren behoort ook tot de mogelijkheden. Het Grotius College Praktijkonderwijs biedt een uitgebreid onderwijsaanbod dat zich richt op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Wij streven ernaar dat onze leerlingen als evenwichtige en zelfstandige burgers kunnen functioneren in de maatschappij. Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast, maar we proberen het zoveel mogelijk te laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. Tijdens coachingsgesprekken bespreken leerlingen met hun mentor wat zij precies willen leren en hoe ze hun mogelijkheden het beste kunnen benutten. Op die manier biedt het Grotius College Praktijkonderwijs maatwerk voor iedere leerling.

Veilig

Het Grotius College wil een school zijn waar alle leerlingen zich thuis voelen. Een veilig klimaat en een individuele benadering hebben wij hoog in het vaandel staan. Problemen lossen we samen op. Ouders zijn voor ons belangrijke partners.

Lessen

De leerlingen krijgen les in Nederlands, rekenen, Engels, informatica, culturele en maatschappelijke vorming. Daarnaast volgen ze praktijkvakken, zoals gymnastiek, verzorging, techniek, detailhandel, horeca en beeldende vorming. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, in het bijzonder tijdens mentorlessen en weerbaarheidstrainingen. Bij de praktijkvakken kunnen leerlingen branche-erkende certificaten behalen op het gebied van horeca, detailhandel, verzorging en techniek.

Intensieve begeleiding

Bij het Grotius College blijven leerlingen vijf jaar op school en ze krijgen zeer intensieve begeleiding. Uit ervaring blijkt dat de meeste leerlingen na vijf jaar op onze school te hebben gezeten uitstromen naar werk, een (betaalde) stage of een vervolgopleiding. Alle leerlingen ontvangen een diploma als ze aan de exameneisen hebben voldaan.

Meer weten?

Lees hier de informatiefolder
 

ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen

De gemeente Den Haag heeft voor de PrO/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Haaglanden, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Arbeidstoeleiding PRO-vso Haaglanden”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Den Haag faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Jongeren van PrO/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In de Aanpak Jeugdwerkeloosheid Haaglanden ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018: Werk maken van Haagse jongeren’ komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.