Leerlingbegeleiding

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding.

Groeien

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding. Op onze school hebben we dit georganiseerd via een mentorraad, zorgteam en zorgcoördinator, maar we werken daarnaast ook samen met de Jeugdgezondheidszorg en het Team Jeugd van de gemeente Delft.

Intern Zorgteam

Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Het zorgteam stelt, in samenwerking met de mentor, een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle vier de leerjaren die om de zes weken bijeenkomen.

Extern Zorgteam

Het intern zorgteam richt zich voor een groot deel op de problematiek van zorgleerlingen binnen de school, het extern zorgteam houdt zich bezig met zorgleerlingen waar de problematiek complexer ligt. Bij de samenstelling van dat team is daar rekening mee gehouden door externe deskundigen te betrekken.

Schoolmaatschappelijk werker

De zorgcoördinator/maatschappelijk werker houdt zich bezig met de sociaal-emotionele problemen van leerlingen die de mentor te boven gaan. In gesprekken met de leerling en/of de ouders proberen we de juiste hulpverlening te bieden. De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op het Grotius College is dhr. R. Rietdijk.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In een schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van onze school beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel levert een beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke, als de procesmatige en structurele kenmerken van onze schoollocatie op het niveau van de basisondersteuning alsmede de extra ondersteuning die onze school kan leveren in samenwerking met expertise van het samenwerkingsverband en/of de ketenpartners. Onze school heeft dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld conform de wet Passend Onderwijs. 
U kunt hier ons SOP downloaden: