Onze school

Home | Onze school | Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van het Grotius College waarin ouders,leerlingen en personeel samen met elkaar overleggen en oordelen over het beleid van de school. Samen met de schoolleiding wordt er gekeken naar keuzes die gemaakt moeten worden, en hoe we iedereen de beste school kunnen bieden.

Eenmaal per maand komt de MR bij elkaar om het te hebben over de dan spelende zaken. Als onderwerpen die langskomen kan gedacht worden aan leerlingtevredenheidsonderzoeken,toetsbeleid, begroting, vrijwillige ouderbijdrage, maar ook aan bijvoorbeeld het schoolplan of verbouwingen.

De MR brengt advies uit of moet instemmen voordat een plan uitgevoerd kan worden. Dit is afhankelijk van de aard van het plan en geldende wetgeving (WMS). Uiteindelijk komt het allemaal neer op een goede samenwerking met de schoolleiding. Op het Grotius zit dat wel goed.
Alle documenten met betrekking tot de MR zijn via de volgende link in te zien:

MR documenten

Samenstelling


De MR van het Grotius College bestaat uit 8 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.

Voorzitter: M.D. de Kempenaer (personeel)
Secretaris: M. Birkhoff (personeel)

Personeel (PMR)
S. Bennamari
A. van Walsum (tevens GMR-lid)

Ouders (OMR)
M. Lasthuizen (tevens GMR-lid)
Vacant

Leerlingen (LMR)
A. Koh
F. Heijns
D. Bouten

De GMR - de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Omdat onze school onderdeel is van de Spinoza Scholengroep, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke MR'en worden gekozen.
De vergaderdata, notulen en andere informatie staan op de site van Spinoza.

 

 

Contact


Via mail: mrj8@grotiuscollege.nl
Via post: MR Grotius College, Postbus 470, 2600AL DelftJuniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: