Onze school

Home | Onze school | ANBI

ANBI


Per 1 januari 2022 vormt het bestuur van Scholengroep Spinoza het bevoegd gezag van het Grotius College op grond van een benoeming door het gemeentebestuur van Delft.
De doelstelling volgens de regelgeving is het in standhouden van een onderwijsinstelling voor voortgezet openbaar onderwijs in delft en omgeving bestaande uit de onderwijssoorten HAVO, VWO, Praktijkonderwijs, VMBO (inclusief theoretische leerweg/MAVO) en Internationale Schakelklassen. 

Op het beloningsbeleid is de CAO VO van toepassing, met bovendien voor zover van toepassing de Wet Normering Topinkomens (die zoals uit het Bestuursverslag 2019 blijkt niet wordt overschreden).

Missie
Wij, het Grotius, bieden als openbare school onze leerlingen maximale ontplooiingskansen. Wij willen onze leerlingen begeleiden in het ontdekken van hun capaciteiten en het maken van verantwoorde keuzes. Onze leerlingen en hun talenten worden gezien en dat willen wij hen ook laten ervaren in ons brede palet van onderwijsaanbod en in het schoolklimaat waarin we ons onderwijs vormgeven. Dat lukt alleen als we daar samen, met onze leerlingen en hun ouders, aan werken en aan bijdragen. Wij bieden onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen die het wil en kan volgen. Ons motto is: “Het Grotius, de kracht van samen. Samen zijn wij het Grotius!”

Visie
Wij werken voor de stad Delft en de omgeving daarvan. Deze hebben baat bij een breed aanbod van voortgezet onderwijs, naar verschillende niveaus en onderwijsconcepten. Dat geeft leerlingen de meeste kansen, omdat zo het beste kan worden aangesloten op hun voorkeuren en leerbehoeften. Daarom heeft het Grotius College een breed aanbod van voortgezet onderwijs, van Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium, in diverse onderwijsconcepten. Ook bieden we onderwijs aan nieuwkomers in Nederland in de internationale schakelklassen (ISK). Binnen het Grotius is er veel ruimte voor de ‘couleur locale’ van onze schoollocaties gezien de diversiteit in ons onderwijsaanbod.

Wij stimuleren dat onze leerlingen diversiteit (leren) waarderen en nieuwe denkbeelden en praktijken actief ontdekken. Wij beschouwen onze scholen als een “samenleving in het klein”. Belangrijk in een, ook letterlijk, veelkleurige samenleving als Delft is dat burgerschap en burgerschapsvorming goed is ingebed in het onderwijs. Dat betekent ruimte, begrip en respect voor een veelheid aan opvattingen binnen de waarden en normen van een democratische rechtstaat. Die zijn niet-onderhandelbaar.

Het Grotius levert vanuit deze visie en onze maximale-kansen-belofte graag haar bijdrage aan het voortgezet onderwijs in Delft passend bij de kern van het openbaar onderwijs en het bijbehorende leerklimaat.

De hoofdlijnen van het beleid zijn drieledig:

  • Het vorm en inhoud geven aan het openbaar voortgezet onderwijs, volgens onze missie en visie en in overeenstemming met de wettelijke kwaliteitseisen, waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt. Wij geven onderwijs in de categorieën Praktijkonderwijs, Internationale schakelklassen, Voorbereidend Middelbaar beroepsonderwijs (VMBO, de theoretische leerweg in het VMBO wordt ook MAVO genoemd), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Daarnaast verzorgen wij Tweetalig Onderwijs, (volgens de normen van senior TTO-school) en Waldorfonderwijs (daarvoor zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Vrijescholen)
  • Het verstevigen van de bedrijfsvoering en de financiële situatie van de Stichting, na een periode van financiële tegenvallers en onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. De Stichting heeft overigens voor elk boekjaar een goedkeurende accountantsverklaring over het jaarverslag
  • Het waarborgen van de continuïteit van het openbaar voorgezet onderwijs in Delft en omgeving, gebaseerd op het verzorgen van kwalitatief onderwijs met een gedegen bedrijfsvoering. Daarvoor wordt ook samenwerking gezocht met collega-schoolbesturen in Delft en omgeving.

De inkomsten bestaan uit:

  • Rijksbijdragen: dit is de bekostiging van de Rijksoverheid voor het verzorgen van onderwijs aan de ingeschreven leerlingen. Daarnaast worden van Rijkswege subsidies verschaft, waarvoor in aanmerking kan worden gekomen na het indienen van een aanvraag.
  • Gemeentelijke bijdragen: dit zijn bijdragen vanuit de gemeente Delft voor het uitvoeren van taken op grond van het lokale onderwijsbeleid van de gemeente. Aan deze bijdragen liggen gemeentelijke besluitvorming dan wel gemeentelijke subsidieregelingen ten grondslag.
  • Overige baten: deze worden gevormd door overige subsidies, zoals bijvoorbeeld vanuit het Europese Structuur Fonds en door de ouderbijdragen.

De Rijksbijdragen omvatten het overgrote deel van de baten van het Grotius College. Over alle baten en de besteding daarvan dient het Grotius College zich te verantwoorden en op alle baten is accountantscontrole van toepassing, overeenkomstig de door de Rijksoverheid vastgestelde controleprotocollen voor onderwijsinstellingen.

 

Brinnummer

 20AB 

Bestuursnummer

 42532

RSIN/fiscaal nummer

 8224.16.621Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: