Onze school

Home | Onze school | Bestuur en MR

Bestuur en MR


Het Grotius College maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Het Grotius College bevat de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Scholen Grotius College


Grotius College

mavo, havo, vwo, tweetalig vwo, Waldorfonderwijs en kopklas
Juniusstraat 8 in Delft
Locatiedirectie dhr. N.Ph. Hovius
www.grotiuscollege.nl

Scholencombinatie Delfland

vmbo beroepsgericht
Van Bleyswijckstraat 72 in Delft
Locatiedirecteur dhr. I. Jonkman
www.sc-delfland.nl

Praktijkonderwijs Grotius

praktijkonderwijs
Vulcanusweg 258 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.progrotius.nl

ISK Grotius

internationale schakelklassen
Clara van Sparwoudestraat 6 in Delft
Locatiedirecteur mw. M. Davids
www.iskgrotius.nl

 

Bestuur en Raad van Toezicht


Scholengroep Spinoza
Postbus 35
2270 AS Voorburg
Telefoon: 070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl

www.scholengroepspinoza.nl

Voorzitter College van Bestuur
dhr. P.A.W. Lamers


Voorzitter Raad van Toezicht
mw. A.N. Wouters  

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen.
De MR komt maandelijks bijeen om te vergaderen en mee te praten over het beleid op het Grotius College.
Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd via onderstaande contactgegevens. 


Instemmingsrecht en adviesrecht
Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.
Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. 


Samenstelling
De MR van het Grotius College Juniusstraat 8 bestaat uit 10 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.
•    Personeelsgeleding:

M. (Marvin) de Kempenaer,(voorzitter)
M. (Marinka) Birkhoff, (secretaris)

S. (Salima) Bennamari PMR lid
A. (Anne) van Walsum GMR lid

•    Oudergeleding:
M. (Martijn) Lasthuizen, OMR J8

•    Leerlinggeleding:
 A. (Annabel) Koh, LMR j8


Contact
De MR is bereikbaar via e-mail: mrj8@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

MR reglementen
Download het reglement MR of het Huishoudelijk reglement MR.


MR jaarverslag 
Download het
jaarverslag 2020.

De GMR - de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Omdat onze scholen onderdeel zijn van de Spinoza Scholengroep, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke MR'en worden gekozen.
De vergaderdata, notulen en andere informatie staan op de site van Spinoza. De vergaderdata en notulen staan ook hier.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: